foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Absolwent naszej szkoły:

 

jest patriotą i Europejczykiem

cechuje go wytrwałość i poczucie własnej wartości

w swym postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi, promuje dobro

charakteryzuje się uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością

umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno

nie stosuje przemocy, zna zasady zdrowej rywalizacji

jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie działania

potrafi i okazuje szacunek wobec innych osób

charakteryzuje go ciekawość poznawcza, w działaniach jest kreatywny i przedsiębiorczy

wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym

jest krytycznym odbiorcą mediów, dostrzega i właściwie ocenia zmiany zachodzące w otaczającej go rzeczywistości

podejmuje samodzielne inicjatywy oraz potrafi pracować w zespole

zna wartość posiadanej wiedzy, czuje potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego

posiada ukształtowane zainteresowania, rozwija swoje talenty

posiada umiejętność samodoskonalenia, poszukuje wzorów do naśladowania

umie sobie radzić w różnych sytuacjach życiowych

dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych, narodowych

dba o dobro wspólne, szanuje pracę innych

dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia

szanuje przyrodę, ma pozytywny wpływ na środowisko

potrafi racjonalnie i zdrowo wykorzystać czas wolny

jest świadomy roli i znaczenia rodziny w życiu.