foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Pielęgniarka szkolna

 

 

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w prawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem; 

3. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6.udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia. 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

Piątek: 8:00-14:00. Pielęgniarka pani Krystyna Kowalówka